Merci fir äert Vertrauen

 
 
 

 

 

 

KOOPERATIV 
INNOVATIV
ENGAGEIERT

 

250 Neiinscriptiounen am éischte Léierjoër vun der Beruffsausbildung

 

Och dëst Joër hu mer erëm ganz vill Schüler déi sech fir eng Beruffsausbildung am LTB entscheed hun.

Mir hun 

24 nei Schüler um DT - Diplôme de Technicien

186 nei Schüler um DAP- Diplôme d'aptitude professionnelle

40 nei Schüler um CCP - Certificat de capacité professionnelle

 

Dobäi kommen nach all déi Schüler déi aus eise classes inférieures kommen an wëllen mat hier Ausbildung am LTB weiderfueren.

Mir wënschen iech all vill Erfollech an Freed an äerer Ausbildung.