20200308 Erasmus+ Schluss50978580-2DFD-467F-BEDD-E038AE57A8AA

Eis Austauschwoch am Erasmus+ « Spuren von Gestern im Heute » ass ganz erfollegräich op en Enn gaangen. Als Ofschloss hunn d’Schüler an international gemëschte Gruppen e Rally mat Quizfroe ronderëm de « Schengen Raum » an dem Erfollegsmodell vun dem « Schengener Ofkommen » gemaach. Eis Ofschlossiessen hate mir a Clausen am « Maybe not Bob’s ». Mir freeën eis elo op de nächsten Echange an der Slovakei!

#LTB #Innovativ #Kooperativ #Engagéiert #Projets #Erasmus+ #6p1

Retour aux articles