Screenshot 2020-04-20 at 11.13.31

 

#LTB #Kooperativ #Innovativ #Engageiert #zesummepackemirdat#zesummestark #VP
D'Voie de préparation aus dem LTB seet Merci!
E grousse Bravo fir d'Schüler an hier Enseignanten Mila Trauch a Charel Biver fir hiert super Engagement!

Retour aux articles