20210208 2TPCM youthstart challenge

Zum Ofschloss vum éischte Semester, hunn d'Schüler vun der #2TPCM2 un enger Youthstart-Challenge deel geholl. Wärend 10 Schoulstonnen hu si a Gruppe vun 3 Persounen eng Rees detailléiert duerch geplangt, hunn geléiert Decisiounen ze huelen a mat engem gewësse Budget ze schaffen. Dëse Projet hunn se schlussendlech virun der ganzer Klass presentéiert an hier Proffen hunn eng Top 3 ënnert de 7 Gruppe bestëmmt, déi da flott Präisser gewonn hunn.

#LTB #Kooperativ #Engagéiert #Section_CM

Retour aux articles