20211013 SchülercomitéSnip20211013 6

Mat de Schüler fir d'Schüler.

Deng Meenung ass gefroot, leescht och du däi Bäitrag!

Den LTB Schülercomite huet hieren Infostand am LTBistrot opgeriicht, wanns och du wëlls matmaachen an dech fir deng Matschüler asetzen dann mell dech. Infos fënns de iwwer Teams bei LTB Schülercomite oder komm bei de Service SSE.

Mir freeën eis op däin Engagement!

Retour aux articles