20211207 5P2 AMVrdkH9Orge1zG816z6zejxsTPrsQysTE2

De 7.12.2021 war d’A.M.V.A (Association pour Mal-Voyants et Aveugles) am LTB bei der 5P2 zu Besuch. Ziel war et, d’Schüler an och d’Personal am Ëmgang mat blanne Mënschen ze sensibiliséieren. Merci un d’A.M.V.A fir dëse flotten an interessante Workshop!

#LTB #kooperativ #engagéiert #5P2 #Voiedepréparation

Retour aux articles