affiche-Luxskills-web

LTB goes Luxskills

Mir drécken d'Daumen fir eis 3 Schüler a wënschen vill Gléck fir den Luxskills Concours an der Kichen an am Service!

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #LTBGastronomie #Formationprofessionnelle #Luxskills #Schoulfoire

Dem Dylan da Silva Leite am Service : Module "Bar et Lounge", Module "Bistro Service" an Module "Fine Dining"

an dem Mark Kuzmenko an Kevin Ahlemann an der Kichen: Module " Mystery basket" an Module "Fresh Pasta".

https://www.worldskills.lu/luxskills

Retour aux articles