Snip20220420 1

No Ouschteren geet et erëm lass mat der Aarbécht an eisem Schoulgaart. Fir sech drop virzebereeden, hunn d’Schüler vun der Klass 7P1 sech d’Gaardematerial méi no ukuckt. An engem Video presentéieren si den Zweck an d’Reegelen zum Benotzen vun de Geräter.

 

#LTB #kooperativ #innovativ #engageiert #voiedepréparation #7P1 #Sustainableentrepreneurialschool

Retour aux articles