20220518 2TPCM House of Entrepreneurship2SSdJ1VPLEOjBA9UvhgKVk9nOeUq85xU

Haut de Moie konnten d'Schüler vun de Klassen 2TPCM1 an 2TPCM2 um Atelier "deux-en-un", organiséiert vun der Chambre de Commerce du Luxembourg an dem House of Entrepreneurship Luxembourg, deel huelen. D'Schüler krute vill wichteg Informatiounen ob de Wee bezüglech der lëtzebuergescher Ekonomie an dem Entreprenariat.

E grousse Merci fir déi flott Präsentatiounen a fir deen interessanten Temoignage vum Entrepreneur Alexandre Claro vun der Firma Salonkee.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #SectionCommerce #Formationprofessionnelle #SustainableEntrepreneurialSchool

Retour aux articles