VkjCyoCT52ytEz5kT4BuDMe8Divci2Ch

D'Studente vum BTS dessinateur et constructeur sur métal haten eng Visitt vum Mudam Luxembourg Museum Gebai, mat interessanten Erklärungen zur Architektur, dem spezielle Kalleksteen, an ugepasster Form un di al Festungsmauere vum Fort Thüngen.

Merci dem Mudam fir de léiwen Accueil.

Hei e puer Impressioune vun der Visitt.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #BTSdessinateuretconstructeursurmétal

Retour aux articles