20220502 Luxskills ServeurIMG 2058

LTB @Luxskills

Hei e puer Impressiounen vum Luxskill Concours am Beräich Service.

Den Dylan huet de moien seng éischt Modullen présentéiert.

Mir drecken him weiderhin d'Daumen a wënschen him vill Erfollëg!

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #LTBGastronomie #Formationprofessionnelle #Luxskills #Schoulfoire

Retour aux articles