20220705 5AD JumpboxbTBCifV8ySiLMEFpyjQtzsml6QMuwQmx

Flotte Moment fir d’5 AD1 an d’ 5 AD2 am Kader vun der Sport-a Gesondheetswoch an der Jumpbox. D’Schüler hunn sech gutt midd gemaach.????

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #sportagesondheetswoch #Calssesinférieures

Retour aux articles