20221027 DemocraCityimage254

Am Kader vun der semaine de la cémocratie hun d'Klassen, 4TPCM1, 4TPGL1, 1TPCM2, 3GIG1, 3GSO3, 4GSO1, 4GSO2 um Workshop "DemocraCity" vum Zentrum fir politesch Bildung @zpb_lu deelgeholl.

E grousse Merci fir dëss flott Interventioun.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #semainedeladémocratie

Retour aux articles