20230124 1TPCM Generations GEPRO r32qEBshDspLWkh9A6j1R7dcDLLcTwV3.png

Am Kader vun engem Schoulprojet huet eng Grupp vun 6 Schüler aus der Klass 1TPCM2 endscheed den Austausch vun eeleren Leit an vun der jonker Generatioun ze verstäerken. Den Numm vun hirem Grupp ass UNITED GENERATION. An dësem Projet ass et drëms gaangen, dass d'Schüler an dem Altersheem (Servior) sech getraff hunn mat enger rei Gruppen vun den Senioren an mat hinnen Gesellschaftsspiller gemaach hunn, iwwert déi nei Generatioun geschwat hunn an eng schéin Zäit mateneen verbruecht hunn. Dëst huet 2 mol statt fonnt, eng keier den 11. Januar 2023 an den 18. Januar 2023. Als Merci huet United Generations endscheed den Senioren en Geschenk ze maachen. D'Ziel war et den Lien teschend Generationen ze verstäerken.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #Generations #SectionCommerce #Gestiondeprojet #Formationprofessionnelle

Retour aux articles