20230202 1TPCM GEPRO Lifesavers ekPGgVDGq93yHSVMbrFEspMaNm6WLliS.png

E Mëttwoch ware 5 LTB-Schüler vun der 1TPCM2 op Mamer an d'Ecole européene fir hiere Projet LIFE SAVERS auszeféieren. D'Ziel war et dass d'Kanner sech méi wuel spieren fir éischt Hëllef ze leschten. Et sin 2 Atelier'en proposéiert ginn. Den éischten war den Kanner d'Éischt Hëllef nozebréngen an hinnen puer Aarten vun Verbänn ze weisen. Den Zweeten Atelier war een Quiz den och em d'Éischt Hëllef gaangen ass. D'Croix-Rouge de la Jeunesse huet den Projet ennerstëtzt, hinnen an de Kanner aus der Europa Schoul e grousse Merci . D'Kanner haten vill Spaass an hunn och vill bäigeléiert.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #GEPRO #SectionCM #FormationProfessionnelle

Retour aux articles