20230328 1TPCM GEPRO Help and Collect SGBQajM5WHejdnqWG1TdUWh4GrhRCPqM

Am Kader vum GEPRO-Cours hu 4 Schüler vun der 1TPCM1 ee Projet mam Numm “Help & Collect UA” an Zesummenaarbecht mat der Associatioun Lukraine Asbl organiséiert. Niewent Aktivitéiten déi si mat ukrainesche Flüchtlingskanner organiséiert hunn, hu si och Spenden gesammelt. Dobäi hate si e grousse Succès esou dass am ganzen 4 grouss Bac’en mat Kleeder, Spiller a Bicher zesumme komm sinn. Mär soen hinnen villmools Merci fir hire groussen Engagement!

#LTB #koperativ #innovativ #engagéiert #1TPCM1 #SectionCommerce #Formationprofessionelle #Lukraine #humanitarianwarehouseinbascharage

Retour aux articles