YEP4

Zesummen mat eise Schüler an dem SFP präsentéiere mir de Beruff vum Industriemechaniker a vum Zerspanungsmechaniker op der YEP-foire. Hei kënnen d´Visiteure un enger Getriebechallenge deelhuelen an Dillendëpp hierstellen!

#LTB, #Kooperativ, #engageiert #DépartementMécanique #Industriemechaniker #Zerspanungsmechaniker

Retour aux articles