20230424 YEPSchoulfoire MicrosoftTeams-image

Den LTB ass och dëst Joer erëm op der YEP-Schoulfoire vertrueden. Dir fannt eis op ville verschiddene Plaatzen.

- Eisen Infostand, an der Haal 9,

- An der Welt "Tourisme, Gastronomie et Hôtellerie", Schüler an Enseignante vun de Formatioune Cuisinier, Boulanger-Pâtissier, Boucher, Serveur de restaurant an Agent de voyage

- An der Welt "Industrie et Mécanique", Schüler an Enseignante vun de Formatioune Mécanicien d'usinage a Mécanicien industriel et de maintenance.

- An der Welt "Économie, Finance et Vente", Schüler an Enseignante vun de Formatioune Logistiker, Commerce an E-commerce.

- An der Welt "Ecole, Education et Société", Enseignante vun de Formatioune Agent socio-pédagogique an denen neie Formationen am Beräich Aide à la personne.

Kommt och dir gäre laanscht, stellt är Froen, sammelt är Informatiounen a maacht bei deene ville flotten Ateliere mat.  

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #Offrescolaire #YEPSchoulfoire!

Retour aux articles