20230517 CLIJAA MUDAM n4imPVlicey4i1FUJiTD8kjBrUwuuy6F

D’CLIJAA1 war diss Woch am Kader vum CoolTour op Visitt an der Cité Bibliothèque a krut en Abléck an de Fonctionnement vun der Bibliothéik wéi och déi verschidde Beruffer déi do ze fanne sinn. Mir soen em Maïté en décke Merci fir déi flott an informativ Visitt an em Lis fir déi ganz Organisatioun a Koordinatioun.

#LTB #kooperativ #innovativ #engagéiert #CLIJAA

#citébibliothèque #cooltour #culture

Retour aux articles